REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CASPIO.PL

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.caspio.pl w ramach działalności gospodarczej pod nazwą: "Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Katarzyna Glinka" adres: ul.Jaworowa 8, 43-518 Ligota NIP: 6521408304 wpisanej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (www.firma.gov.pl), zwanej dalej SPRZEDAJĄCYM. SPRZEDAJĄCY jest płatnikiem VAT.

1.2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej zwana KLIENTEM.

1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: www.caspio.pl, zwanego dalej SKLEPEM INTERNETOWYM, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki SPRZEDAJĄCEGO i KLIENTA oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

1.4. KLIENT może w każdej chwili uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych www.caspio.pl.

1.5. Umowy zawierane za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO zawierane są w języku polskim.

1.6. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w SKLEPIE INTERNETOWYM nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

1.7. Właścicielem opisów i zdjęć produktów zamieszczonych na stornach sklepu jest SPRZEDAJĄCY. Kopiowanie i publiczne wykorzystywanie tych treści bez zgody SPRZEDAJĄCEGO jest prawnie zabronione.

1.8.  W przypadku niestosowania się do postanowień regulaminu KLIENT może zostać pozbawiony przez administratora praw do korzystania ze SKLEPU INTERNETOWEGO, bez możliwości ponownej rejestracji.

2. Procedura zawarcia umowy / realizacja zamówienia

2.1. SPRZEDAJĄCY przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową www.caspio.pl.

2.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2.3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów w SKLEPIE INTERNETOWYM, kliknięcie ikony dodania do koszyka, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie zamówienia.

2.4. Elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co KLIENT potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

2.5. Złożenie przez KLIENTA zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

2.6. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych w formularzu zamówienia udostępnionym w SKLPIE INTERNETOWYM, a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Prosimy o podanie prawidłowego numeru telefonu oraz adresu e-mail, co ułatwi kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją zamówienia.

2.7. Po złożeniu przez KLIENTA prawidłowo wypełnionego zamówienia otrzyma on odpowiedź SPRZEDAJĄCEGO potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem SPRZEDAJĄCEGO o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

2.8. SPRZEDAJĄCY dołoży wszelkich starań, aby zrealizować zamówienie w czasie określonym w prezentacji produktów. Czas realizacji zamówienia wynosi do 12 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Ceny i płatność

3.1. Ceny produktów prezentowanych w SKLEPIE INTERNETOWYM są cenami brutto (tj. zawierają składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich.

3.2. Podane w SKLEPIE INTERNETOWYM ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy wybranego przez KLIENTA przy składaniu zamówienia i widoczny jest przed finalizacją zamówienia.

3.3. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

3.4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana przez SPRZEDAJĄCEGO w podsumowaniu zamówienia KLIENTA.

3.5. Płatność za zamówiony towar może być wykonana w formach udostępnionych przez SPRZEDAJĄCEGO w trakcie realizacji zamówienia przed jego finalizacją. Wyboru sposobu płatności spośród udostępnionych przez SPRZEDAJĄCEGO form dokonuje KLIENT.

3.6. Na wszystkie sprzedane w SKLEPIE INTERNETOWYM towary wystawiane są paragony fiskalne. W przypadku gdy KLIENT oczekuje wystawienia faktury VAT zobowiązany jest poinformować o tym SPRZEDAJĄCEGO  przed zawarciem umowy sprzedaży oraz podać w formularzu zamówienia dane niezbędne do poprawnego wystawienia faktury VAT (w tym NIP KLIENTA). SPRZEDAJĄCY dostarcza KLIENTOWI paragon fiskalny albo fakturę VAT, które stanowią dowód zakupu towaru w SKLEPIE INTERNETOWYM.

4. Dostawa

4.1. Zamówione towary dostarczane są w sposób wybrany przez KLIENTA spośród możliwość przedstawionych przez SPRZEDAJĄCEGO i dostępnych w momencie zawierania umowy sprzedaży.

4.2. Zamówione towary dostarczane są bezpośrednio na adres wskazany przez KLIENTA w formularzu zamówienia, chyba że wybrany sposób dostawy towaru stanowi inaczej.

4.3. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego kilka produktów koszt dostawy naliczany jest według wartości wyższej dla jednego z nich.

4.4. W chwili otrzymania przesyłki KLIENT powinien sprawdzić w obecności dostawcy paczkę i otrzymany produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Wskazane jest, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub towaru KLIENT odmówił odbioru przesyłki i w obecności kuriera protokolarnie potwierdził stan przesyłki, co znacznie ułatwi dochodzenie roszczeń reklamacyjnych.

5. Reklamacje konsumenckie

5.1. KLIENT może złożyć reklamacje produktów zakupionych w SKLEPIE INTERNETOWYM zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176)

5.2. SPRZEDAJĄCY odpowiada wobec KLIENTA, będącego konsumentem, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową. Jednak SPRZEDAJĄCY nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy KLIENT w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

5.3. SPRZEDAJĄCY odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru KLIENTOWI, przy czym w razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo.

5.4. KLIENT traci wyżej wymienione uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi SPRZEDAJACEGO o stwierdzonej niezgodności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

5.5. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową KLIENT może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Jeśli jednak naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli SPRZEDAWCA nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby KLIENTA na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

5.6. Reklamacja powinna zostać złożona na formularzu reklamacji dostępnym w SKLEPIE INTERNETOWYM i zawierać dane KLIENTA, numer zamówienia, , informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie KLIENTA oraz numer potwierdzenie dokonania zakupu (paragonu, faktury) reklamowanego towaru w SKLEPIE INTERNETOWYM.

5.7. Reklamowany produkt należy przesłać na adres: ul.Jaworowa 8, 43-518 Ligota. Koszty przesyłki ponosi KLIENT.

5.8. SPRZEDAJĄCY ustosunkuje się wyłącznie do reklamacji KLIENTA złożonych zgodnie z trybem opisanym w pk.t5.6 i pkt.5.7 niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta SPRZEDAJĄCY naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci KLIENTOWI należność za reklamowany produkt nie później niż w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Wymiana

6.1. KLIENTOWI przysługuje prawo do wymiany zakupionego produktu na dowolny inny produkt z oferty SKLEPU INTERNETOWEGO w tej samej lub wyższej cenie, jeśli prośba o wymianę zostanie zgłoszona nie później, niż w terminie 10 dni roboczych od dnia wydania/dostawy towaru.

6.2. W celu dokonania wymiany należy poinformować drogą e-mailową SPRZEDAJĄCEGO o zamiarze dokonania wymiany poprzez przesłanie wypełnionego kompletnie formularza wymiany dostępnego w SKLEPIE INTERNETOWYM, a następnie przesłać wymieniany towar wraz z potwierdzeniem dokonania zakupu w SKLEPIE INTERNETOWYM (paragon lub faktura VAT) na adres: ul.Jaworowa 8, 43-518 Ligota. Koszty przesyłki ponosi KLIENT.

6.3.  Wymiana towaru możliwa jest w przypadku zwrócenia zakupionego towaru w stanie w jakim został Klientowi wydany, nadającym się do dalszej sprzedaży, tj. w oryginalnym opakowaniu, bez uszkodzeń i śladów użytkowania oraz z oryginalnie przymocowaną metką towarową CASPIO.

6.4. Powyższe postanowienia dotyczące wymiany towaru nie ograniczają w żaden sposób uprawnień KLIENTA, będącego konsumentem, do odstąpienia od umowy, o którym mowa w dalszej części Regulaminu.

7. Odstąpienie od umowy / zwrot towaru

7.1. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271), KLIENT dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do SPRZEDAJĄCEGO na adres: ul.Jaworowa 8, 43-518 Ligota, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia Klienta, zgodnie z formularzem zwrotu towaru zamieszczonym w SKLEPIE INTERNETOWYM.

7.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach przewidzianych w art. 10 ust. 3 ustawy wymienionej wyżej, a w szczególności w wypadkach:

  1.      dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  2.      świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  3.      świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

7.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a KLIENT jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

7.4. W razie odstąpienia od umowy zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty wydania towaru KLIENTOWI. Zwrotu towaru należy dokonać na adres: ul.Jaworowa 8, 43-518 Ligota. Koszt przesyłki pokrywa KLIENT. KLIENT ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

7.5. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, nadającym się do dalszej sprzedaży, tj. w oryginalnym opakowaniu, bez uszkodzeń i śladów użytkowania oraz z oryginalnie przymocowaną metką towarową CASPIO. Dopuszczalna jest zmiana towaru konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z produktem KLIENT jest zobowiązany przesłać potwierdzenie zakupu towaru w SKLEPIE INTERNETOWYM (paragon lub faktura VAT) oraz zwrócić wszelkie otrzymane dodatki, gratisy, instrukcje użytkowana itp.

7.6 Za prawidłowo zwrócony towar SPRZEDAJĄCY bezzwłocznie zwróci KLIENTOWI otrzymaną za niego zapłatę.

8. Ochrona danych osobowych

8.1. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich KLIENTÓW zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

8.2. Podanie danych osobowych przez KLIENTA jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w SKLEPIE INTERNETOWYM.

8.3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych KLIENT potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w toku procedury składania zamówienia.

8.4. Dane osobowe udostępnione przez KLIENTA są gromadzone, przetwarzanie i wykorzystywanie wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia zamówień oraz - jeśli KLIENT wyrazi na to zgodę w sposób określony w poprzednim punkcie - informowania o produktach oferowanych przez SKLEP INTERNETOWY.

8.5. Administratorem danych osobowych KLIENTÓW jest "Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Katarzyna Glinka", z siedzibą: ul.Jaworowa 8, 43-518 Ligota, NIP: 6521408304.

8.6. KLIENTOM przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

9. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

9.2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez SPRZEDAJĄCEGO, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych KLIENTÓW. Zamówienia złożone przez KLIENTÓW są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

9.3. Regulamin obowiązuje od 12 grudnia 2014 r.